ENERGJI, TRANSPORT & INFRASTRUKTURË EKSPO

Salloni Ndërkombëtar "Energji, Transport & Infrastrukture", nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, me konceptin e përforcuar nga piketat e stimuluara nga kërkesat e investitorëve ndërkombëtare të sektorit, për të pasur një panoramë më të gjerë për mundësitë e investimeve dhe prurjen e zgjidhjeve për përdorimin e zgjuar dhe me kursim të energjisë elektrike, propozimin e burimeve alternative, ripërtëritjes së rrjetit të infrastrukturës rrugore, projektet ambicioze madhore për transportin ajror dhe detar, ripërtëritja e rrjetit hekurudhor, siguria e transportit rrugor, mirëmbajtja e segmenteve rrugore, shërbimet në dobi të qytetarit. Nga ana tjetër, ekspozuesit e huaj me synim investimet e menjëhershme në Shqipëri, shohin me interes të veçante bashkëveprimin me Institucionet dhe autoritetet shtetërore shqiptare, për t’u informuar mbi politikat në mbështetje të biznesit dhe investimeve të huaja, partneritetit publik-publik dhe publik-privat, paketat fiskale, përfitimet dhe lehtësimet në sektorët prioritarë si energjia, infrastruktura, transporti.

Një trini e suksesshme misionesh zbërthehet përmes Sallonit Ndërkombëtar "Energji, Transport & Infrastrukturë", në dobi të promovimit dhe kultivimit të vlerave të sipërmarrjes shqiptare, ndërkombëtarizimit të saj si dhe nxitjes së investimeve në një sezon sfidash dhe arritjesh për Shqipërinë.

Nën formatin e një Expo Convention, Salloni Ndërkombëtar "Energji, Transport & Infrastrukturë", ka përgjegjësinë e përcjelljes se mesazheve që deshifrojnë një realitet ekonomik tërësisht të ndryshuar, një treg që jo vetëm mbart atraksionin e së resë dhe të pashfrytëzuarës, por është mikpritës dhe komod për investitorin e huaj, i mbrothëm dhe pjellor për sipërmarrësin vendas. Salloni u drejtohet sipërmarrësve, përfaqësuesve të enteve publike dhe ndërmarrjeve shtetërore, kërkuesve dhe akademikëve, që sjellin risi në teknologji dhe zgjidhje të zgjuara, po ashtu nën vizionin e nismave te qeverisë si ato për zhvillimin e autostradës Adriatiko-joniane apo segmentet infrastrukturore te Korridorit VIII, etj.

Salloni Ndërkombëtar "Energji, Transport & Infrastrukture", është po ashtu veprimtaria që evokon imazhin pozitiv të Shqiperise duke evidentuar sukseset e arritura, promovon njëherësh vendosmërinë e saj për të qenë faktor në tregjet globale e pike referimi për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Juglindore: Me një legjislacion liberal ku investitorët e huaj dhe vendas kanë të njëjta detyrime dhe të drejta, Qeveria Shqiptare i ka dhënë një përparësi të veçantë sektorëve me potencial të lartë për t’u zhvilluar siç janë:

  • Energjia e Rinovueshme dhe Industria Minerare;
  • Transporti, Infrastruktura e Logjistika
  • Menaxhimi i Mbetjeve Urbane
  • Turizmi
  • Zonat e lira Ekonomike
  • Zonat me prioritet zhvillimi
  • Industria Përpunuese
  • Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (IT teknologji) 
  • National and International Airport, Ports, Highways

Salloni bën të mundur:

Vizitori Profesionist i Targetuar:

Salloni u Drejtohet:

PUNËT PUBLIKE

Investimet në infrastrukturë u rritën me të paktën 10%, duke mundësuar financimin e të gjitha projekteve të çelura, përfshirë kontratat e partneritetit publik-privat në përputhje me programet prioritare të Qeverisë për të rindërtuar rrjetet rrugore, rrjetet hekurudhore, vepra madhore publike.

TRANSPORT DHE TELEKOMUNIKACION

Kompanitë që ofrojnë shërbime për sinjalistikën rrugore, sistemin e taksave rrugore, mirëmbajtjen, logjistikën, sigurinë rrugore, ndriçimin, furnizimin me ujë dhe kanalizimet;

NDËRTIM DHE NDËRTIMTARI

Projektuesit, ndërtuesit, inxhinierët që duhet të jenë në hap me kohën e në përputhje me teknologjitë e azhurnuara, shumëfishojnë lidhjet e tyre me homologët e sektorit, që mund të çojnë në zgjidhje dhe bashkëpunime të reja;

ENERGJITIKA

Sipërmarrësit, përfaqësuesit e institucioneve publike, studiuesit që kërkojnë zgjidhje inovative në lidhje me përdorimin dhe shfrytëzimin e energjisë së rinovueshme, si në industrinë që ata përfaqësojnë ashtu edhe në departamentet qeveritare, të cilat duke ruajtur ekuacionin e përdorimit të burimeve alternative dhe uljen e kostos së energjisë elektrike, janë në gjendje të japin zgjidhje miqësore ndaj mjedisit.

INDUSTRIA E RËNDË PRODHUESE

Kompani prodhuese e makinerive dhe materialeve të ndërtimit, asfaltit dhe bitumit, automjeteve, transportit të lëndëve të para të ndërtimit, i gjithë zinxhiri i ndërtimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës dhe veprave me dobi për komunitetet.

KËRKIM DHE INOVACION

Përdorimi inovativ i energjive të rinovueshme, menaxhim efikas i burimeve, ndërmarrje që kanë prezantuar zgjidhje me burime alternative, panele diellore; teknologjitë e inovacionit në sistemet e ngrohjes dhe ndriçimit, manaxhimi i mbetjeve dhe kufizimi i ndotjes së mjedisit etj.
sqSQ